Mae angen Gweinyddwr i gefnogi twf y coleg newydd cyffrous hwn yn Nhalgarth, Powys.

Mae Coleg y Mynydd Du (CMD) yn goleg newydd sy’n helpu gyrru’r trawsnewid i ddyfodol cynaliadwy. Rydym yn cynnig cyrsiau byr a hyfforddiant galwedigaethol mewn ‘sgiliau’r dyfodol’ a fydd, yn ein barn ni, yn fwy angenrheidiol a pherthnasol mewn byd effaith isel, carbon isel o gadwyni cyflenwi byr ac aflonyddu ar yr hinsawdd. Rydym hefyd yn datblygu campws a rhaglen israddedig. Wedi ein lleoli yng Nghymru ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, rydym yn agored i bawb.

Amser Cau— 5pm   14eg Mai 2021

Mae CMD yn chwilio am ymgeisydd hunangynhaliol, cyfrifol a dibynadwy i gefnogi’r tîm bach hwn. Mae hon yn swydd rhan amser wedi ei lleoli yn Nhalgarth gyda rhywfaint o ddisgwyliad i fynychu digwyddiadau yn y gymuned ac mewn mannau eraill.

Bydd y gweinyddwr yn cefnogi pob swyddogaeth o fewn y tîm – codi arian, cyfathrebu a darpariaeth academaidd. Mae’n swydd amrywiol a gwerth chweil, sy’n ddelfrydol i unrhyw un sydd â phrofiad o weinyddu, cyfathrebu neu reoli prosiectau.

Cyfrifoldebau: 

 • Trefnu a chynnal systemau, cronfeydd data a gweithdrefnau’r coleg, a chefnogi’r tîm i sicrhau gweithrediadau llyfn: gan gynnwys cydlynu dyddiaduron, teithio, llety
 • Paratoi adroddiadau a chofnodion ar gyfer cyfarfodydd a phwyllgorau’r bwrdd
 • Cynnal a rheoli systemau ffeilio papur ac electronig
 • Rheoli cyllideb y swyddfa ac archebu cyflenwadau yn ôl yr angen.
 • Rheoli gofynion iechyd a diogelwch a thân yn y swyddfa.
 • Cysylltu â’r landlord ac ymdrin â materion ar y safle wrth iddynt godi.

Cymorth Cyfathrebu:

 • Trefnu argraffu a dosbarthu deunyddiau marchnata ar gyfer digwyddiadau.
 • Helpu gosod a hyrwyddo digwyddiadau.
 • Cefnogi gweithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol – monitro gweithgareddau, ymateb a phostio.
 • Cyfathrebu mewnol

Cefnogi Codi Arian:

 • Cynorthwyo gydag ymchwil i ragolygon, ymddiriedolaethau a sefydliadau
 • Rheoli cronfeydd data
 • Adrodd ar grantiau a chadw cofnodion

Rheoli Gwirfoddolwyr:

 • Rheoli ymholiadau a chynigion o gymorth
 • Cyfathrebu cyfleoedd i wirfoddoli
 • Rheoli cofnod amser a threuliau gwirfoddolwyr yn ôl yr angen

Gweinyddu Cyllid:

 • Sicrhau bod taliadau’n cael eu gwneud yn gywir ac yn brydlon.
 • Rhywfaint o waith cadw llyfrau sylfaenol ar y cyd â chyfrifwyr, gan ddiweddaru QuickBooks

SGILIAU HANFODOL

 • Sgiliau trefnu rhagorol
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Yn brofiadol yn defnyddio Microsoft Office
 • Y gallu i drefnu eich hun a chynnal dull hyblyg a chefnogol o gyflawni tasgau sy’n ofynnol gan dîm CMD.

SGILIAU DYMUNOL

 • Gwybodaeth o QuickBooks
 • Siarad Cymraeg

PECYN 

 • Cyflog o £20k y flwyddyn, pro rata
 • Cyfraniadau pensiwn, cyllideb cyfoethogi a hyfforddi staff
 • Trefniadau gweithio hyblyg

YMGEISIO

I ymgeisio anfonwch CV a llythyr eglurhaol at jobs@blackmountainscollege.uk

Mae CMD yn gyflogwr gweithredu cynhwysol a chadarnhaol. Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrth ymgeiswyr o bob cefndir diwylliannol ac addysgol.

Go to top