Students on Black Mountains College Regenerative Gardening Course

Mewn partneriaeth â Grŵp Colegau NPTC

1 flwyddyn academaidd, llawn amser @ Gardd Furiog Gwernyfed.

Mae’r cwrs ymarferol hwn yn cwmpasu egwyddorion organig, permaddiwylliant a dim cloddio. Bydd myfyrwyr yn dysgu mewn amgylchedd dysgu unigryw ar gyrion Talgarth.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Mae’r NVQ hwn yn ddull dysgu ymarferol yn yr awyr agored yn unol â theori ystafell ddosbarth sy’n cwmpasu botaneg, gwyddor pridd, cynhyrchu bwyd a garddwriaeth addurnol. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys:

 • Rheoli pridd organig
 • Miniogi a chynnal a chadw offer llaw
 • Hyfforddi & thocio coed ffrwythau
 • Lluosogi planhigion a chasglu hadau
 • Adnabod planhigion yn ôl enw botaneg
 • Dylunio gerddi gan ddefnyddio cynhyrchion naturiol
 • Cynllunio plannu ar gyfer bioamrywiaeth

Pam astudio Garddwriaeth Adfywiol?

Bydd Garddwriaeth Adfywiol Lefel 2 CMD yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i’ch cychwyn ar eich llwybr i yrfa gynaliadwy a gwerth chweil.

 • Symud i Arddwriaeth Ymarferol Lefel 3
 • Ymuno â chwrs israddedig CMD
 • Bod yn arddwr, tir luniwr, garddwr marchnad, gweithiwr mewn planhigfa a thu hwnt
 • Symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch fel Dylunio Gerddi, Gwyddor Planhigion, Ethnofotaneg, Gwyddor Amaeth neu Goedyddiaeth.

Pam astudio yn CMD?

 • Mae gan diwtoriaid y cwrs, Alice Weston a Rashid Benoy, brofiad helaeth o sbectrwm eang o arddwriaeth, gan ddod â thechnegau arloesol a gwybodaeth unigryw.
 • Bydd myfyrwyr heb y graddau angenrheidiol (gradd 4/ C neu uwch) eto yn cael addysg a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer TGAU Saesneg a Mathemateg.
 • Ymgorffori’r rhaglen CMD 100 awr mewn ecoleg, cynaliadwyedd a sgiliau bywyd.

Faint fydd yn ei gostio?

Mae’r holl ffioedd dysgu ar gyfer addysg bellach yn cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pawb waeth beth fo’u hoedran.

Dysgwch am LCA a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.

Costau ychwanegol ar gyfer Garddwriaeth Adfywiol: Welingtons cadarn a siswrn tocio. Tua £50.

Bydd gennych yr opsiwn i brynu’r rhain eich hun, ymgeisio am grant gennym ni neu eu benthyg gan CMD.

Ymgeisiwch nawr >

Sut i ymgeisio

Os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau i ni, ymuno ag un o’n sesiynau blasu neu drefnu i gael sgwrs gyda’r tiwtor, anfonwch e-bost atom.

*Fe’i gelwir yn Arddwriaeth Ymarferol (C&G)

Gall cyrsiau newid heb rybudd.

Go to top