Mae CMD yn cynnig un radd hawdd ei chyrchu sydd wedi’i llunio’n berffaith. Cwrs rhyngddisgyblaethol yw’r radd CMD, gyda sylfaen eang yn y flwyddyn gyntaf a luniwyd i’ch galluogi i ryddhau ac archwilio eich doniau, dysgu sut i ddysgu a darganfod eich dull eich hun. Yn yr ail flwyddyn, gall myfyrwyr ddewis o blith nifer o bynciau dewisol sydd naill ai’n arbenigo mewn 1) celfyddydau 2) tir neu 3) technoleg, neu cewch ddethol dull o ddewis a chyfuno er mwyn dewis eich llwybr dysgu eich hun. Yn y drydedd flwyddyn, bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar brosiect sy’n mynd i’r afael ag un o’r heriau a nodwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae CMD hefyd yn cynnig ystod o gyrsiau galwedigaethol sy’n canolbwyntio ar hybu economi gylchol leol, carbon isel.

BMC offers one easy to access degree. Perfectly formed. The BMC Degree is an interdisciplinary course, with a broad foundation in year one designed to allow you to unlock and explore your talents, learn how to learn and find your own method. In the second year, students can chose from a number of electives that can either be specialised into 1) arts 2) land or 3) technology or you select a pick and mix approach so you chose your own learning pathway. In the third year, students focus on a project which tackles one of the challenges identified by the Well Being of Future Generations Act.

BMC also offers a range of vocational courses which focus on promoting a local, low carbon, circular economy.

Rydym wedi ein lleoli yng nghanol y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru.

We are based in the heart of the Black Mountains in the Brecon Beacons National Park, Wales.

Mae yna sawl rheswm.

 1. Mae’n un o’r llefydd harddaf yn y byd.
 2. I ni, mae natur yn ystafell ddosbarth ac yn labordy. Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda’i amrywiaeth o ecosystemau naturiol bioamrywiol a heriau dylanwadau dynol, yw’r cyd-destun perffaith ar gyfer archwilio’r her o weddnewid cynaliadwy.
 3. Mae Cymru’n esiampl i eraill. Mae wedi arwain y ffordd gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a bydd CMD yn cefnogi rhagor o gamau cadarnhaol cydweithredol sy’n torri tir newydd tuag at ddyfodol cynaliadwy.

There are a few reasons.

 1. It is one of the most beautiful places in the world.
 2. For us, nature is the classroom and a laboratory. The Brecon Beacons National Park with its range of biodiverse natural ecosystems and the challenges of human influence is the perfect context for exploring the challenge of a sustainable transition.
 3. Wales is an exemplar.  It has led the way with the Well-being of Future Generations Act, and BMC will support further ground-breaking and collaborative positive action towards a sustainable future.

Bydd ein cyrsiau galwedigaethol cyntaf yn dechrau ym mis Ionawr 2021. Bydd gradd CMD yn cael ei lansio ym mis Medi 2022. Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau a gweithgareddau byrion. Gweler ein tudalen ‘Beth Sy’ Mlaen’ am fanylion.

Our first vocational courses will start in January 2021. The BMC Degree launches in September 2022. We run a variety of short courses and activities. See our ‘What’s On’ page for details.

Mae CMD wedi ailddychmygu addysg drydyddol.

 1. Y gwahaniaeth mwyaf yw bod y coleg yn ymroi i’r heriau enfawr, rhyng-gysylltiedig o newid i ffordd gynaliadwy o fyw.
 2. Mae’r myfyrwyr yn dilyn blwyddyn sylfaen arloesol a gynlluniwyd i’w galluogi i ddarganfod eu doniau eu hunain a’u cymhwyso i broblemau’r byd go iawn.
 3. Mae’r cysyniad o bynciau dewisol yn gyffredin mewn sawl gradd, ond bydd tiwtoriaid yn eich tywys trwy eich siwrnai addysg eich hun, i ble bynnag y gallai hynny arwain. Cyn belled â’ch bod yn gallu dangos cynnydd a ffocws mewn ardal benodol, yna does dim terfyn. Rydym yn ystyried y posibilrwydd o weithio gyda phrifysgolion partner i ddarparu dewis ac ystod mor eang â phosibl o gyneddfau eraill i weithio gyda nhw.
 4. Mae ein cyrsiau addysg bellach galwedigaethol yn canolbwyntio ar ddatblygu economi carbon isel, o fewn busnesau a sefydliadau sy’n bodoli eisoes yn ardal y Mynydd Du.

BMC has reimagined tertiary education.

 1. The main difference is that the college is devoted to the huge, interconnected challenges of a transition to a sustainable way of life.
 2. Students follow an innovative foundation year designed to enable them to find their own talents and apply them to real-world problems.
 3. The concept of electives is common in many degrees, but tutors will guide you in your own learning journey, wherever that might lead. As long as you can demonstrate progression and focus in a particular area then the sky is the limit. We are looking at working with partner universities to provide as broad a choice and as wide a range of other faculty to work with as possible.
 4. Our vocational further education courses focus on developing a low carbon economy, within existing businesses and organisations in the Black Mountains region.

There is nothing quite like BMC but other institutions have pioneered elements of our approach. Interdisciplinary degrees are quite common these days but there is no programme committed to exploring all the different ways that humans learn – the breadth of our arts-based sensory training programme is unique.

The single degree programme is also not unique but the way that it is structured at BMC – to address the challenge of living sustainably – has not been attempted before.

Quest University in Canada also follows the block method of teaching with small class sizes and a student-designed learning journey. They are now the number one student rated college in Canada.

Nid oes unrhyw beth sy’n union yr un fath â CMD, ond mae sefydliadau eraill wedi braenaru’r tir gydag elfennau o’n dull gweithredu. Mae graddau rhyngddisgyblaethol yn eithaf cyffredin y dyddiau hyn ond nid oes rhaglen sy’n ymrwymo i archwilio’r holl wahanol ffyrdd y mae pobl yn dysgu – mae ehangder ein rhaglen hyfforddi synhwyraidd sy’n seiliedig ar y celfyddydau yn unigryw.

Nid yw rhaglen y radd unigol yn unigryw chwaith, ond dyma’r tro cyntaf i sefydliad roi cynnig ar y ffordd y caiff ei strwythuro yn CMD, sef mynd i’r afael â’r her o fyw’n gynaliadwy.

Mae Prifysgol Quest yng Nghanada hefyd yn dilyn y dull bloc o addysgu gyda dosbarthiadau bychain a thaith ddysgu wedi’i chynllunio gan fyfyrwyr. Erbyn hyn, dyma’r coleg sydd â’r nifer uchaf o fyfyrwyr yng Nghanada. 

Mae niwrowyddoniaeth o ran sut mae pobl yn dysgu yn eglur: rydym yn dysgu yn llawer mwy effeithiol mewn amrywiaeth o amgylcheddau ac yn enwedig yn yr awyr agored, lle mae’n rhaid i’r ymennydd weithio’n galetach i integreiddio llawer o symbyliadau gwahanol a lle mae cyd-destun pob gwers a ddysgir yn unigryw. Felly, y cwestiwn yn CMD yw, pa elfennau o addysgu y gellir ymgymryd â nhw y tu mewn yn unig?

Gellir ymgymryd â bron pob elfen o’r broses addysgu yn unrhyw le – siarad, arsylwi, trafod, codio, lluniadu, dawnsio, cymryd nodiadau, adeiladu pethau. Mae ein dosbarthiadau bychain yn golygu nad oes rhaid bod y tu mewn i glywed darlith. Pan fydd yn hanfodol bod y tu mewn, er enghraifft, i wylio fideo, gwneud arbrawf dan reolaeth neu pan fo’r tywydd yn anffafriol, mae hynny’n iawn. Ond fel arall, rydym o blaid bod yn yr awyr agored gan mai natur yw’r athrawes orau.

The neuroscience of how humans learn is clear: we learn far more effectively in a range of environments and especially outside, where the brain must work harder to integrate many different stimuli and where the context of each lesson learned is unique. Thus, the question at BMC is, what elements of teaching can only be done inside?

Nearly all elements of the teaching process can take place anywhere – talking, observing, discussing, coding, drawing, dancing, taking notes, building things. Our small class sizes mean it is not imperative to be inside to hear a lecture. Where being inside is essential, for example, watching a video, doing a controlled experiment or if the weather is prohibitive, then that’s fine. But otherwise, the presumption is in favour of being outdoors since nature is the greatest teacher.

Yes. Our research indicates you will be more employable after a BMC education.

90% of graduate employers say they don’t care what degree you studied, they care about soft skills like communication, collaboration, creativity and initiative. This is what BMC will focus on. People graduating now will likely do 7 careers during their lives. The broad training at BMC teaches you about yourself, and how to learn. It prepares you for further specialising at graduate level or you can apply the transferable skills to a whole range of different careers.

Byddwch. Mae ein hymchwil yn dangos y byddwch yn fwy cyflogadwy ar ôl cael addysg CMD.

Mae 90% o gyflogwyr graddedigion yn dweud nad ydynt yn poeni pa radd a astudiwyd gennych, mai sgiliau meddal fel cyfathrebu, cydweithredu, creadigrwydd a menter sy’n mynd â’u bryd. Dyma fydd CMD yn canolbwyntio arno. Mae pobl sy’n graddio yn awr yn debygol o gael 7 gyrfa yn ystod eu bywydau. Mae hyfforddiant eang CMD yn eich addysgu amdanoch eich hun, a sut i ddysgu. Mae’n eich paratoi ar gyfer arbenigo ymhellach ar lefel raddedig neu gallwch gymhwyso’r sgiliau trosglwyddadwy i ystod gyfan o yrfaoedd gwahanol.

 1. BMC National Vocational Qualifications are taught in the community. In real life settings by tutors who are passionate about their subjects.
 2. We have small class sizes. With 5 or fewer in a class, students can be sure that they’ll receive the tutoring they need.
 3. It’s all about the planet. All our education is designed to support Wales’ Well Being of the Future Generations Act, and support the United Nations Sustainable Development Goals – particularly in relation to ‘zero hunger’, ‘decent work and economic growth’, ‘climate action’ and ‘life on land’. 
 4. Our tutors are all business owners in the local area. They are experts with up to date practical knowledge and skills and they are passionate about their subjects.
 1. Addysgir cymwysterau galwedigaethol cenedlaethol CMD yn y gymuned. Mewn lleoliadau bywyd go iawn gan diwtoriaid sy’n angerddol dros eu pynciau.
 2. Mae gennym ddosbarthiadau bychain. Gyda 5 neu lai mewn dosbarth, gall myfyrwyr fod yn sicr y byddant yn derbyn y tiwtora sydd arnynt ei angen.
 3. Mae popeth yn ymwneud â’r blaned. Mae ein haddysg i gyd wedi’i chynllunio i gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, ac i gefnogi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig – yn enwedig mewn perthynas â ‘dim newyn’, ‘gwaith gweddus a thwf economaidd ‘, ‘gweithredu dros yr hinsawdd ‘ a ‘ bywyd ar y tir’. 
 4. Mae ein tiwtoriaid i gyd yn berchenogion busnes yn yr ardal leol. Maent yn arbenigwyr sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol diweddaraf ac yn angerddol dros eu pynciau.

Byddwch yn derbyn cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol – Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol City and Guilds, lefel 2. Bydd hyn, ynghyd â’r sgiliau a’r profiad yr ydych wedi’u hennill, yn ddechrau gwych i’ch gyrfa.

You’ll receive a nationally recognised qualification – a City and Guilds National Vocational Qualification, level 2. This, along with the skills and experience you’ve gained will be a great start in your career.

Mae ymgynghori â myfyrwyr wedi bod yn ganolog o’r cychwyn cyntaf, ac fe fydd bob amser yn dylanwadu ar yr hyn a wnawn. 

Mae panel ieuenctid CMD yn cyfranogi at lunio profiad CMD ac yn helpu i hysbysu’r coleg ar bob cam o’n taith.

Go to top