Student kneading bread on black mountains college in seasonal catering

Mewn partneriaeth â Grŵp Colegau NPTC

1 flwyddyn academaidd, llawn amser yn Bara Melin, Talgarth.

Mae’r cwrs ymarferol hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu a choginio effaith isel gan ddefnyddio cynhwysion lleol a thymhorol i gynhyrchu bwyd maethlon. Bydd myfyrwyr yn dysgu mewn becws arobryn yng nghanol Talgarth.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Mae Arlwyo Tymhorol yn canolbwyntio ar ddefnyddio cynhwysion lleol a thymhorol i baratoi ystod eang o fwydydd, er mwyn cael cyn lleied o effaith â phosib a’r blas a’r maeth mwyaf posib. Mae’r NVQ hwn yn ddull dysgu ymarferol, cyd-destunol, yn unol â theori ystafell ddosbarth. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys:

 • Diogelwch bwyd
 • Gweithio mewn tîm lletygarwch
 • Cynhyrchu cynhyrchion bara Artisan
 • Cynnal defnydd effeithlon o adnoddau bwyd er mwyn lleihau gwastraff bwyd

Pam astudio Arlwyo Tymhorol?

Bydd Arlwyo Tymhorol Lefel 2 CMD yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa gynaliadwy a gwerth chweil.

 • Symud i Lefel 3 Arlwyo Tymhorol
 • Defnyddio’r cymhwyster hwn tuag at ymuno â chwrs israddedig CMD
 • Dod yn hunangyflogedig
 • Defnyddio sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y sector bwyd ac arlwyo

Pam astudio yn CMD?

 • Mae gan diwtor y cwrs, Nicola Craven, brofiad helaeth ac arobryn o sbectrwm eang o arlwyo a phobi, gan ddod â thechnegau a gwybodaeth gyfoes.
 • Bydd myfyrwyr heb y graddau angenrheidiol (gradd 4/ C neu uwch) eto yn cael addysg a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer TGAU Saesneg a Mathemateg.
 • Ymgorffori’r rhaglen CMD 100 awr mewn ecoleg, cynaliadwyedd a sgiliau bywyd.

Faint fydd yn ei gostio?

Ariennir holl ffioedd dysgu ar gyfer addysg bellach yn llawn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pawb waeth beth fo’u hoedran.

Dysgwch am LCA a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.

Costau ychwanegol ar gyfer Arlwyo Tymhorol: Set o gyllyll arlwyo, esgidiau a dillad wedi eu capio â dur – tua £250.

Bydd gennych yr opsiwn i brynu’r rhain eich hun, ymgeisio am grant gennym ni neu eu benthyg gan CMD.

Sut i ymgeisio

Nid oes unrhyw ofynion mynediad, er y bydd angen i chi fod wedi ennill gradd ‘C’ mewn TGAU Mathemateg a Saesneg erbyn diwedd y cwrs os nad ydych chi eisoes wedi gwneud hynny, a gallwn ni eich helpu chi gyda hynny.

Ymgeisiwch nawr >

Cwestiynau

Os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau i ni, ymuno ag un o’n sesiynau blasu neu drefnu i gael sgwrs gyda’r tiwtor, anfonwch e-bost atom.

*Gall cyrsiau newid heb rybudd.

Go to top