coppicing-course-at-BMC

Mewn partneriaeth â Grŵp Colegau NPTC

1 flwyddyn academaidd, llawn amser @ Troed-yr-Harn a choetiroedd lleol eraill o amgylch Talgarth

Mae ein cwrs Sgiliau Gwaith Coed Gwyrdd a Bondocio Cynaliadwy yn gyfle i ddatblygu eich gwaith mewn coetiroedd a gwaith coed.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Mae bondocio yn ddull a all gynyddu bioamrywiaeth coetiroedd, yn ogystal â darparu ffynhonnell gynaliadwy o bren ar gyfer cynhyrchion coed gwyrdd ac ynni.

Bydd y cwrs galwedigaethol hwn yn rhoi profiad o ddysgu ymarferol yn yr awyr agored yn unol â theori ystafell ddosbarth er mwyn:

 • Adnabod rhywogaethau coed a’u priodweddau
 • Torri, prosesu a thynnu coedlannau
 • Torri a phrosesu coed hyd at 380mm
 • Croestorri pren gan ddefnyddio llif gadwyn
 • Prosesu deunyddiau coedlannau a chynhyrchion coed gwyrdd
 • Miniogi a chynnal offer llaw gydag ymyl
 • Rheoli achosion o lygredd
 • Monitro a chynnal iechyd a diogelwch

Pam astudio Sgiliau Gwaith Coed Gwyrdd a Bondocio Cynaliadwy?

Bydd Sgiliau Gwaith Coed Gwyrdd a Bondocio Cynaliadwy Lefel 2 CMD yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i’ch cychwyn ar eich llwybr i yrfa amrywiol a hwyliog.

 • Symud i Lefel 3 Gwaith Coed Gwyrdd Bondocio
 • Defnyddio’r cymhwyster hwn tuag at ymuno â chwrs israddedig CMD
 • Defnyddio sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y sector coed a phren

Pam astudio yn CMD?

 • Mae gan diwtoriaid y cwrs brofiad helaeth o sbectrwm eang o fondocio a gwaith coed gwyrdd, gan ddod â thechnegau a gwybodaeth gyfoes.
 • Bydd myfyrwyr heb y graddau angenrheidiol eto (gradd 4/ C neu uwch) yn cael addysg a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer TGAU Saesneg a Mathemateg.
 • Ein Rhaglen CMD 100 awr mewn ecoleg, cynaliadwyedd a sgiliau bywyd.

Faint fydd yn ei gostio?

Ariennir holl ffioedd dysgu ar gyfer addysg bellach yn llawn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pawb waeth beth fo’u hoedran.

Dysgwch am LCA a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.

Bydd rhai costau dewisol ar gyfer offer arbenigol fel a ganlyn:

Sgiliau Gwaith Coed Gwyrdd a Bondocio Cynaliadwy: Esgidiau diogelwch, menig, gêr pen a gwarchodwyr llygaid, trowser llif gadwyn, pecyn cymorth cyntaf personol. Tua £340.

Bydd gennych yr opsiwn i brynu’r rhain eich hun, ymgeisio am grant gennym ni neu eu benthyg gan CMD.

Ymgeisiwch nawr >

Sut i ymgeisio

Os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau i ni, ymuno ag un o’n sesiynau blasu neu drefnu i gael sgwrs gyda’r tiwtor, anfonwch e-bost atom.

Go to top